* To order a girl doll named Lala please go to prior page.

Պուպրիկ Արա (երեք տարբեր գոյներով)

Գնումներից ստացած եկամուտները ուղղվելու են դեպի նոր կրթական ու զարգացնող խաղերի ստեղծում և ծրագրավորում։

Imported from Armenia. Made in Armenia

Product Details

Talking plush range has arrived! Size: Approx.30cm/12″ Function: Will talk & Sing in Armenian. Press the right hand (Button) to hear Ara talk!

Made in Armenia

Պատրաստուած Հայաստան.

Extra charge of 5.99 for shipping

Talking plush Հայերէն խօսող պուպրիկ

$35.00Price